Om


O MBILLEDSKOLENS VEDTÆGTER


1. Foreningens navn og hjemsted er:
Billedskolen ved Heltborg Museum.
Foreningens hjemsted er: Ved Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, Heltborg, 7760 Hurup
Der kan dog oprettes afdelinger andre steder.


2. Foreningens formål:
- at give indføring i forståelsen af billedsproget
- at fremme og udvikle færdigheder i at udtrykke sig i billeder / form og farve.
- at skabe glæde, fællesskab og et kreativt miljø.


3. Medlemskab:
Alle, der støtter foreningens formål (se stk.2), kan optages som medlem.
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales senest den 31. januar.


4. Økonomi, regnskab og revision:
Billedskolens økonomi hviler på indtægter ved afholdelse af kurser, tilskud fra kommunen samt evt. andre indtægter.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisor mindst en uge før generalforsamlingen.


5. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 5 personer samt 1 suppleant, der vælges på generalforsamlingen (2 vælges i lige år og 3 i ulige år).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst:
Formand
Kasserer


6. Tegningsret:
Foreningen tegnes af formand og en fra bestyrelsen.


7. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er Billedskolens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Der indkaldes til generalforsamling afholdes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmer via brev eller mail og på Billedskolens Hjemmeside.
Ale medlemmerne har stenmeret, men der kan kun stemmes ved fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og stemmetæller.
Formandens beretning.
Regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Valg af revisor.
Evt.

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1. april.


8. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling, hvis ændringen fremgår af teksten på indkaldelsen og vedtages med mindst 2/3flertal af de fremmødte, der har stemmeret.


9. Opløsning:
Billedskolen kan kun opløses af en generalforsamling, hvis det fremgår af teksten på indkaldelsen og den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte, der har stemmeret, der stemmer for det.
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver Heltborg Museum.